กรุณากรอกข้อมูลของท่านในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน / Please Complete All Required Fields


นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน

บริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) และกลุ่มเซ็นทรัล ได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของสายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการกด “Accept” ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน ซึ่งอธิบายวิธีที่บริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของสายงานทรัพยากรบุคคล

HR Privacy Policy For Candidate

  The Company (Employer) and Central Group have updated our HR privacy policy and functionally comply with the personal data protection act (PDPA) B.E. 2562 (2019).

  By clicking “Accept”, I have read and agreed HR Privacy Policy for Candidate which describes how the Company (Employer) and Central Group Companies will collect, use, disclose, and/or transfer my Personal Data and Sensitive Data.

  I consent to the collection, use, disclosure, and/or transfer of my Sensitive Data for the purposes where the consent is required by law to the Company (Employer) and Central Group Companies as specified in the HR Privacy Policy.