(+66) 2-667-5555 Centralworld 999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Mon - Sat 9.30 - 17.30. Sunday CLOSED

Quality Control & Quantity Surveyor

หน้าที่และความรับผิดชอบ

Quality Control

 • วางแผนงานตรวจสอบงานอาคาร งานสาธารณูปโภคและงานบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพตามมาตราฐานของบริษัท
 • จัดทำและปรับปรุงเอกสารและมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานบริหารโครงการ
 • อบรมชี้แจงรายละเอียดและข้อกำหนดให้ทีมงานก่อสร้างและผู้รับเหมา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ตรวจสอบเอกสารควบคุมคุณภาพ รวมถึงสรุปผลประเมินการทำงานของผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
 • ตรวจสอบการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างและตามมาตรฐานของบริษัทที่กำหนด

Quantity Surveyor

 • ควบคุมแผนการก่อสร้าง
 • สำรวจปริมาณ ค่าวัสดุและค่าแรงเปรียบเทียบกับงบประมาณ และติดตามผลงาน
 • การตรวจสอบปริมาณงานจริงเพื่อทำการเบิกจ่าย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Quality Control & Quantity Surveyor
 • มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

location